/zh/
zh
false
1235
32
6
41909
Migdal HaEmek
169
migdal-ha-emek
Migdal HaEmek
86
30055
32.67784752269346
120
35.242007192065444
259
8463
15
47
false
33
1
8
2
155
45118
904094