/zh/
zh
true
2329
19310
2154
1886
7781
1
1082
33347
Sharanga
sharanga
1706
10539
Sharanga
323
27651
57.1783078054251
214
46.541829592044564
82
10435
14
187
1509
false
50
1
1
736
16412
14
0
325
9047
20
false
Ideas
1

创建您的公交线路

Image
2

获得社会支持

Image
3

最佳建议将被发送至交通运输公司

Image
添加一个新的路线建议
转至 路线列表 提出改变现有路线的建议。选择您设想的路线,然后点击页面底部的“建议”按钮。

List of ideas

帮助我们改进“人们的路线”项目:请接受一项 问卷调查