/zh/
zh
true
4381
392
27734
19
83
达布罗瓦-戈尔尼察
dabrowa-gornicza
35
Dabrowa-Gornicza
1371
29191
50.3216897
19.194912600000013
2486
11237
10
110
false
1,5
1763
36184
10
0
4
Map

目前,此城市仍有部分公共交通路线未被加入到我们的数据库中。您可通过添加新路线(这仅需占用您不到一刻钟的时间)来帮助数百万旅客和当地的通勤者。成为我们的贡献者!我们一起来让公共交通变得更好!

添加新路线
Code copied to clipboard