/tr/
tr
false
129
2
Vitebsk
vitebsk
Vitebsk
2398
537
55.1907123656843
796
4738
30.1833629036132
196
268
12
2352
2971
true
137
1,2,4,5,8
153
291
1621
7457
2
59
Br
71590
Adres
Vitebsk, -
Harita üzerinde
Burada durdu
Otobüs, 8253 (Riga - Gomel) yönAўtavakzal Gomel'
Otobüs, 8253 (Riga - Gomel) yönRīgas SAO
Otobüs, 8519 (Riga - Vitebsk) yönRīgas SAO
Otobüs, 8519 (Riga - Vitebsk) Son durak
Otobüs, Vitebsk - Moskva Son durak
Otobüs, Vitebsk - Moskva yönMoskva (Avtovokzal "Salar'evo")
Otobüs, Minsk — Vitebsk yönAўtavakzal "Tsentral'ny"
Otobüs, Minsk — Vitebsk Son durak
Otobüs, 233 (Vitebsk - Kopti) Son durak
Otobüs, 233 (Vitebsk - Kopti) yönKoptsі
Otobüs, 260 (Vitebsk - Rechki) yönRechkі
Otobüs, 260 (Vitebsk - Rechki) Son durak
Otobüs, 260 (Vitebsk - Rechki) Son durak
Otobüs, 260 (Vitebsk - Rechki) yönRechkі
Otobüs, 278 (Vitebsk - Surazh) Son durak
Otobüs, 278 (Vitebsk - Surazh) yönAўtastantsyya Surazh
Otobüs, 281 (Vitebsk - Trushchi) Son durak
Otobüs, 281 (Vitebsk - Trushchi) yönTrushchy
Otobüs, 281 (Vitebsk - Trushchi) yönTrushchy
Otobüs, 281 (Vitebsk - Trushchi) Son durak
Otobüs, 296 (Vitebsk - Senno) Son durak
Otobüs, 296 (Vitebsk - Senno) yönAўtastantsyya Syanno
Otobüs, 502 (Pskov - Vitebsk) yönPskov, avtovokzal (vysadka)
Otobüs, 502 (Pskov - Vitebsk) Son durak
Otobüs, 507 (Vitebsk - Minsk) Son durak
Otobüs, 507 (Vitebsk - Minsk) yönAўtavakzal "Tsentral'ny"
Otobüs, 511 (Vitebsk - Senno) Son durak
Otobüs, 511 (Vitebsk - Senno) yönAўtastantsyya Syanno
Otobüs, 206 (Vitebsk - Val'ki) Son durak
Otobüs, 206 (Vitebsk - Val'ki) yönVal'kі
Otobüs, 206 (Vitebsk - Val'ki) yönVal'kі
Otobüs, 206 (Vitebsk - Val'ki) yönVal'kі
Otobüs, 226 (Vitebsk - Kabishche) Son durak
Otobüs, 226 (Vitebsk - Kabishche) yönKabіshcha
Otobüs, 236 (Vitebsk - Kurino) yönKuryna
Otobüs, 236 (Vitebsk - Kurino) Son durak
Otobüs, 236 (Vitebsk - Kurino) Son durak
Otobüs, 236 (Vitebsk - Kurino) yönKuryna
Otobüs, 237 (Vitebsk - Liozno) Son durak
Otobüs, 237 (Vitebsk - Liozno) yönAўtastantsyya Lezna
Otobüs, 237 (Vitebsk - Liozno) yönAўtastantsyya Lezna
Otobüs, 237 (Vitebsk - Liozno) Son durak
Otobüs, 242 (Vitebsk - Lyatokhi) Son durak
Otobüs, 242 (Vitebsk - Lyatokhi) yönLyatokhі
Otobüs, 279 (Vitebsk - Sushchevo) Son durak
Otobüs, 279 (Vitebsk - Sushchevo) yönSushchova
Otobüs, 506 (Vitebsk - Lepel') yönAўtavakzal Lepel'
Otobüs, 506 (Vitebsk - Lepel') Son durak
Otobüs, 506 (Vitebsk - Lepel') yönAўtavakzal Lepel'
Otobüs, 506 (Vitebsk - Lepel') Son durak
Otobüs, 506 (Vitebsk - Lepel') yönAўtavakzal Lepel'
Otobüs, 506 (Vitebsk - Lepel') Son durak
Otobüs, 506 (Vitebsk - Lepel') yönAўtavakzal Lepel'
Otobüs, 506 (Vitebsk - Lepel') Son durak
Otobüs, 515 (Polotsk - Vitebsk) Son durak
Otobüs, 515 (Polotsk - Vitebsk) Son durak
Otobüs, 515 (Polotsk - Vitebsk) yönAvtovokzal Polotsk (vysadka)
Otobüs, 515 (Polotsk - Vitebsk) Son durak
Otobüs, 515 (Polotsk - Vitebsk) Son durak
Otobüs, 515 (Polotsk - Vitebsk) yönAvtovokzal Polotsk (vysadka)
Otobüs, 515 (Polotsk - Vitebsk) Son durak
Otobüs, 515 (Polotsk - Vitebsk) yönAvtovokzal Polotsk (vysadka)
Otobüs, 515 (Polotsk - Vitebsk) yönAvtovokzal Polotsk (vysadka)
Otobüs, 515 (Polotsk - Vitebsk) yönAvtovokzal Polotsk (vysadka)
Otobüs, 212 (Vitebsk - Gorodok) yönAўtastantsyya Garadok
Otobüs, 212 (Vitebsk - Gorodok) yönAўtastantsyya Garadok
Otobüs, 212 (Vitebsk - Gorodok) Son durak
Otobüs, 212 (Vitebsk - Gorodok) yönAўtastantsyya Garadok
Otobüs, 212 (Vitebsk - Gorodok) Son durak
Otobüs, 212 (Vitebsk - Gorodok) yönAўtastantsyya Garadok
Otobüs, 212 (Vitebsk - Gorodok) Son durak
Otobüs, 245 (Vitebsk - Moshkany) Son durak
Otobüs, 245 (Vitebsk - Moshkany) yönMashkany
Otobüs, 271 (Vitebsk - Sloboda) Son durak
Otobüs, 271 (Vitebsk - Sloboda) yönSlabada
Otobüs, 301 (Vitebsk - Ezerishche) Son durak
Otobüs, 301 (Vitebsk - Ezerishche) yönEzyaryshcha
Otobüs, 503 (Vitebsk - Braslav) Son durak
Otobüs, 503 (Vitebsk - Braslav) yönAўtastantsyya Braslaў
Otobüs, 519 (Vitebsk - Postavy) Son durak
Otobüs, 519 (Vitebsk - Postavy) yönAўtavakzal Pastavy
Otobüs, 530 (Braslav - Vitebsk) Son durak
Otobüs, 576 (Vitebsk - Chashniki) yönAўtastantsyya Chashnіkі
Otobüs, 576 (Vitebsk - Chashniki) Son durak
Otobüs, 594 (Rossony - Vitebsk) yönAўtastantsyya Rasony
Otobüs, 594 (Rossony - Vitebsk) Son durak
Otobüs, 209 (Vitebsk - Volosovo) Son durak
Otobüs, 209 (Vitebsk - Volosovo) yönValasova
Otobüs, 222 (Vitebsk - Zaronovo) Son durak
Otobüs, 222 (Vitebsk - Zaronovo) Son durak
Otobüs, 222 (Vitebsk - Zaronovo) Son durak
Otobüs, 222 (Vitebsk - Zaronovo) yönZaronava
Otobüs, 222 (Vitebsk - Zaronovo) yönZhygalava-2
Otobüs, 243 (Vitebsk - Mazolovo) Son durak
Otobüs, 243 (Vitebsk - Mazolovo) yönvulіtsa Maladzezhnaya
Otobüs, 254 (Vitebsk - Poddub'e) yönPaddub'e
Otobüs, 254 (Vitebsk - Poddub'e) Son durak
Otobüs, 283 (Vitebsk - Shapechino) Son durak
Otobüs, 283 (Vitebsk - Shapechino) yönShapechyna
Otobüs, 283 (Vitebsk - Shapechino) Son durak
Otobüs, 283 (Vitebsk - Shapechino) yönShapechyna
Otobüs, 283 (Vitebsk - Shapechino) yönVysachany
Otobüs, 283 (Vitebsk - Shapechino) Son durak
Otobüs, 301s (Vitebsk - Orlovo-1) Son durak
Otobüs, 301s (Vitebsk - Orlovo-1) yönOrlovo-1
Otobüs, 529 (Smolensk - Vitebsk) yönSmolenskiy avtovokzal
Otobüs, 529 (Smolensk - Vitebsk) Son durak
Otobüs, 588 (Vitebsk - Dubrovno) yönAўtastantsyya Dubroўna
Otobüs, 588 (Vitebsk - Dubrovno) Son durak
Otobüs, 588 (Vitebsk - Dubrovno) Son durak
Otobüs, 588 (Vitebsk - Dubrovno) yönAўtastantsyya Dubroўna
Otobüs, 589 (Vitebsk - Dubrovno) Son durak
Otobüs, 589 (Vitebsk - Dubrovno) Son durak
Otobüs, 589 (Vitebsk - Dubrovno) yönAўtastantsyya Dubroўna
Otobüs, 589 (Vitebsk - Dubrovno) yönAўtastantsyya Dubroўna
Otobüs, 223 (Vitebsk - Zastarin'e) Son durak
Otobüs, 223 (Vitebsk - Zastarin'e) yönZastarynne
Otobüs, 223 (Vitebsk - Zastarin'e) yönZastarynne
Otobüs, 223 (Vitebsk - Zastarin'e) yönZastarynne
Otobüs, 223 (Vitebsk - Zastarin'e) Son durak
Otobüs, 223 (Vitebsk - Zastarin'e) Son durak
Otobüs, 223 (Vitebsk - Zastarin'e) Son durak
Otobüs, 223 (Vitebsk - Zastarin'e) yönZastarynne
Otobüs, 250 (Vitebsk - Ostrovskie) Son durak
Otobüs, 250 (Vitebsk - Ostrovskie) Son durak
Otobüs, 250 (Vitebsk - Ostrovskie) yönAstraўskіya
Otobüs, 250 (Vitebsk - Ostrovskie) yönAstraўskіya
Otobüs, 250 (Vitebsk - Ostrovskie) yönAstraўskіya
Otobüs, 269s (Vitebsk - Skrydlevo) yönSkrydleva
Otobüs, 269s (Vitebsk - Skrydlevo) Son durak
Otobüs, 272 (Vitebsk - Sokol'niki) yönSakol'nіkі
Otobüs, 272 (Vitebsk - Sokol'niki) yönSakol'nіkі
Otobüs, 272 (Vitebsk - Sokol'niki) Son durak
Otobüs, 272 (Vitebsk - Sokol'niki) Son durak
Otobüs, 259 (Vitebsk - dachi Ranino) Son durak
Otobüs, 259 (Vitebsk - dachi Ranino) yönDachy "Ranіna"
Otobüs, 275 (Vitebsk - Staroe Selo) yönStaroe Syalo
Otobüs, 275 (Vitebsk - Staroe Selo) Son durak
Otobüs, 201 (Vitebsk - s/t "Belyanka") yönByalyankі
Otobüs, 201 (Vitebsk - s/t "Belyanka") Son durak
Otobüs, 203 (Vitebsk - Beshenkovichi) Son durak
Otobüs, 203 (Vitebsk - Beshenkovichi) yönAўtastantsyya Beshankovіchy
Otobüs, 31 (Vitebsk - Velikie Luki) yönAvtovokzal "Velikie Luki"
Otobüs, 31 (Vitebsk - Velikie Luki) Son durak
Otobüs, 514s (Sharkovshchina - Vitebsk) yönAўtastantsyya Sharkaўshchyna
Otobüs, 514s (Sharkovshchina - Vitebsk) Son durak
Otobüs, 213 (Vitebsk - dachi Dryukovo) Son durak
Otobüs, 213 (Vitebsk - dachi Dryukovo) yönDachy "Drukava"
Otobüs, 230 (Vitebsk - d/o "Krupenino") yönDom adpachynku "Krupenіna"
Otobüs, 230 (Vitebsk - d/o "Krupenino") Son durak
Otobüs, 238 (Vitebsk - turbaza Losvido) yönTurbaza Lasvіda
Otobüs, 238 (Vitebsk - turbaza Losvido) Son durak
Otobüs, 291 (Vitebsk - dachi "Kuznetsovo") yöndachy "Kuznyatsova"
Otobüs, 291 (Vitebsk - dachi "Kuznetsovo") Son durak
Otobüs, 952 (Sankt-Peterburg - Bobruysk) yönAvtovokzal №2 (Sankt-Peterburg)
Otobüs, 952 (Sankt-Peterburg - Bobruysk) yönAўtavakzal Babruysk
Minibüs, 7203 (Minsk - Vitebsk) yönAўtavakzal "Tsentral'ny"
Minibüs, 7203 (Minsk - Vitebsk) Son durak
Minibüs, 317t (Vitebsk - Kopti) Son durak
Minibüs, 317t (Vitebsk - Kopti) yönKoptsі
Minibüs, 331t (Vitebsk - Surazh) yönAўtastantsyya Surazh
Minibüs, 331t (Vitebsk - Surazh) Son durak
Minibüs, 512t (Vitebsk - Senno) Son durak
Minibüs, 512t (Vitebsk - Senno) yönAўtastantsyya Syanno
Minibüs, 237t (Vitebsk - Liozno) Son durak
Minibüs, 237t (Vitebsk - Liozno) yönAўtastantsyya Lezna
Minibüs, 333s (Vitebsk - Kotovo) Son durak
Minibüs, 333s (Vitebsk - Kotovo) yönKotava
Minibüs, 571tk (Vitebsk - Ushachi) Son durak
Minibüs, 571tk (Vitebsk - Ushachi) yönAўtastantsyya Ushachy
Minibüs, 212t (Vitebsk - Gorodok) Son durak
Minibüs, 212t (Vitebsk - Gorodok) yönAўtastantsyya Garadok
Minibüs, 323t (Vitebsk - Yanovichi) Son durak
Minibüs, 323t (Vitebsk - Yanovichi) yönYanavіchy
Minibüs, 319t (Vitebsk - Zaronovo) yönZaronava
Minibüs, 319t (Vitebsk - Zaronovo) Son durak
Minibüs, 308t (Vitebsk - Staroe Selo) Son durak
Minibüs, 308t (Vitebsk - Staroe Selo) yönStaroe Syalo
Minibüs, 308t (Vitebsk - Staroe Selo) Son durak
Minibüs, 308t (Vitebsk - Staroe Selo) yönStaroe Syalo
Minibüs, 308t (Vitebsk - Staroe Selo) Son durak
Minibüs, 308t (Vitebsk - Staroe Selo) yönLuki
Minibüs, 308t (Vitebsk - Staroe Selo) Son durak
Minibüs, 308t (Vitebsk - Staroe Selo) yönLuki
Minibüs, 203s (Vitebsk - Beshenkovichi) Son durak
Minibüs, 203s (Vitebsk - Beshenkovichi) yönAўtastantsyya Beshankovіchy
Close