/
ru
true
192
2217
153
1
1686
38653
Лебяжье (Ломоносовский район)
lebyazhye-lomonosov
185
Lebyazhye (Lomonosovsky District)
1980
21205
59.961832581351025
1325
43423
29.409190450640835
2456
24096
13
74
false
1
624
49268
0
0
20940
Назад