/hy/
hy
true
56139
F
Надежда Перминова
  • Write message
  • Փոփոխություններ
  • Գաղափարներ
  • Activity
  • Favorites
Կոնտակտներ
Novice
0/1
Routes creation
3/25
Routes editing
4/25
No-one's gonna stop me now
1/250
Opisometer
60/500
Easy-going
36/50
The IDEAlogical inspirer
5/10
Concerned
0/5
Underground man
0/5
Double-decker
0/20
Packed like sardines
3/20
Motorman
0/20
Trolley master
0/20
Fair seas and a following wind!
0/7
Railroad engineer
0/5
Downhill
0/5
Monorail
0/5
Cable car
0/5
Helpful
0/1
My vote for you
0/200
Limb of the law
0/100
UserID:
56139
Գրանցման ամսաթիվը:
15 January 2017
Սեռ:
իգական
Օգտագործողի մակարդակ:
1
Քվեարկման մակարդակ:
Ավելացվել են խմբագրական փոփոխություններ:
7
Խմբագրական փոփոխությունների վերաբերյալ մեկնաբանություններ:
11
Երթուղիների վերաբերյալ մեկնաբանություններ:
6
Ավելացվել են գաղափարներ:
5
Գաղափարների վերաբերյալ ավելացվել են մեկնաբանություններ:
41

Փոփոխություններ

Գաղափարներ

Activity

RoutesՓոփոխություններԳաղափարներ

Favorites