Серёжа Киселёв - wikiroutes խմբագիր
/hy/
hy
true
40697
M
Серёжа Киселёв
առցանց էր: 3 ամիս առաջ
  • Write message
  • Փոփոխություններ
  • Գաղափարներ
  • Activity
  • Favorites
Կոնտակտներ
Novice
1/2
Routes creation
0/1
Routes editing
1/25
No-one's gonna stop me now
0/250
Opisometer
0/500
Easy-going
224/500
The IDEAlogical inspirer
39/50
Concerned
0/5
Underground man
0/5
Double-decker
0/20
Packed like sardines
0/20
Motorman
0/20
Trolley master
0/20
Fair seas and a following wind!
0/7
Railroad engineer
0/5
Monorail
0/5
Downhill
0/5
Cable car
0/5
Helpful
0/1
My vote for you
0/200
Limb of the law
0/100
UserID:
40697
Գրանցման ամսաթիվը:
9 August 2015
Սեռ:
արական
Օգտագործողի մակարդակ:
1
Քվեարկման մակարդակ:
Ավելացվել են խմբագրական փոփոխություններ:
1
Խմբագրական փոփոխությունների վերաբերյալ մեկնաբանություններ:
0
Երթուղիների վերաբերյալ մեկնաբանություններ:
2
Ավելացվել են գաղափարներ:
39
Գաղափարների վերաբերյալ ավելացվել են մեկնաբանություններ:
480

Փոփոխություններ

Գաղափարներ

Activity

RoutesՓոփոխություններԳաղափարներ

Favorites