jouan - wikiroutes խմբագիր
/hy/
hy
true
309
M
jouan
  • Write message
  • Փոփոխություններ
  • Գաղափարներ
  • Activity
  • Favorites
Novice
0/1
Routes creation
39/100
Routes editing
2164/2500
No-one's gonna stop me now
1538/2500
Opisometer
4707/5000
Easy-going
862/1500
The IDEAlogical inspirer
0/10
Concerned
0/5
Underground man
0/5
Double-decker
Packed like sardines
16/20
Motorman
0/20
Trolley master
0/20
Fair seas and a following wind!
0/7
Railroad engineer
0/5
Monorail
0/5
Downhill
0/5
Cable car
0/5
Helpful
My vote for you
Limb of the law
UserID:
309
Գրանցման ամսաթիվը:
3 February 2011
Սեռ:
արական
Օգտագործողի մակարդակ:
1
Քվեարկման մակարդակ:
Ավելացվել են խմբագրական փոփոխություններ:
2203
Խմբագրական փոփոխությունների վերաբերյալ մեկնաբանություններ:
2266
Երթուղիների վերաբերյալ մեկնաբանություններ:
371
Ավելացվել են գաղափարներ:
0
Գաղափարների վերաբերյալ ավելացվել են մեկնաբանություններ:
0

Փոփոխություններ

Գաղափարներ

Activity

RoutesՓոփոխություններԳաղափարներ

Favorites