/hy/
hy
true
595
8051
25
569
15630
2
54
Մինսկ
minsk
27
Minsk
33
53.90079
27.56298
13
2542
10331
true
2129
8457
1,2,3,4,5,8
81
940
1206
2478
2
Br
310935
Հասցե
Մինսկ, a/d M-6/E-28
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Ավտոբուս, 233 (Minsk - Gorani) ուղղությունGaranі (vaenny garadok)
Ավտոբուս, 383 (Minsk - Pugachi) ուղղությունPugachy
Ավտոբուս, 403 (Minsk - Pugachi) ուղղությունPugachy
Ավտոբուս, 433a (Minsk - Volma) ուղղությունVolma
Ավտոբուս, 233a (Minsk - Gorani) ուղղությունGaranі (vaenny garadok)
Ավտոբուս, 365 (Minsk - Malyavki) ուղղությունMalyaўkі
Ավտոբուս, 403u (Minsk - Pugachi) ուղղությունPugachy
Ավտոբուս, 423 (Minsk - Korabli) ուղղությունKarabli
Ավտոբուս, 425 (Minsk - Sudniki) ուղղությունSudniki
Ավտոբուս, 298 (Minsk - Cheremukha) ուղղությունCharomukha
Ավտոբուս, 336a (Minsk - Buzuny-1) ուղղությունBuzuny-1
Ավտոբուս, 352 (Minsk - Makasichi) ուղղությունMakasichy
Ավտոբուս, 365a (Minsk - Malyavki) ուղղությունMalyaўkі
Ավտոբուս, 456s (Minsk - Vygonichi) ուղղությունVyganichy
Ավտոբուս, 207 (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունNovae Pole
Ավտոբուս, 210 (Minsk - Aksakovshchina) ուղղությունRKBMR Aksakaўshchyna
Ավտոբուս, 208 (Minsk - Velikoe Selo) ուղղությունVyalіkae Syalo
Ավտոբուս, 427u (Minsk - Sudniki ch/z Makasichi) ուղղությունSudniki
Ավտոբուս, 427a (Minsk - Sudniki ch/z Ratyntsy, Makasichi) ուղղությունSudniki
Միկրոավտոբուս, 1203 (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունAksakaўshchyna
Միկրոավտոբուս, 1203 (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունNovae Pole
Close