/hy/
hy
true
169
25
2
80
Մինսկ
205
minsk
1923
46761
Minsk
206
53.90079
416
16550
27.56298
13
564
47483
true
1
1,2,3,4,5,8
81
791
2266
44641
2
197
Br
310922
Հասցե
Մինսկ, a/d M-6/E-28
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Ավտոբուս, 233 (Minsk - Gorani) ուղղությունGaranі (vaenni garadok)
Ավտոբուս, 380 (Minsk - Isloch') ուղղությունІslach
Ավտոբուս, 383 (Minsk - Pugachi) ուղղությունPugachi
Ավտոբուս, 403 (Minsk - Pugachi) ուղղությունPugachi
Ավտոբուս, 233a (Minsk - Gorani) ուղղությունGaranі (vaenni garadok)
Ավտոբուս, 365 (Minsk - Malyavki) ուղղությունMalyaўkі
Ավտոբուս, 403u (Minsk - Pugachi) ուղղությունPugachi
Ավտոբուս, 423 (Minsk - Korabli) ուղղությունKarabli
Ավտոբուս, 425 (Minsk - Sudniki) ուղղությունSudniki
Ավտոբուս, 433a (Minsk - Volma-2) ուղղությունVolma-2
Ավտոբուս, 298 (Minsk - Cheremukha) ուղղությունCharomukha
Ավտոբուս, 365a (Minsk - Malyavki) ուղղությունMalyaўkі
Ավտոբուս, 250 (Minsk - Lisovshina) ուղղությունLіsaўshchina
Ավտոբուս, 207 (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունNovae Pole
Ավտոբուս, 210 (Minsk - Aksakovshina) ուղղությունRKBMR Aksakaўshchina
Ավտոբուս, 208 (Minsk - Velikoe Selo) ուղղությունVyalіkae Syalo
Ավտոբուս, 427u (Minsk - Sudniki ch/z Makasichi) ուղղությունSudniki
Ավտոբուս, 427a (Minsk - Sudniki ch/z Ratinci, Makasichi) ուղղությունSudniki
Միկրոավտոբուս, 1203 (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունNovae Pole
Վերադառնալ