/hi/
hi
true
2161
10522
2
1
12
मास्को
msk
1036
30450
Moscow
13
55.753
41
37.62199
10
162
true
1
1,2,3,4,5,6,8,9,10
46
2649
633
28139
3
780
22705
9584
पता
मास्को, Znamenskaya ul.
मैप पर
पीछे