طريق حافلات الترولي 288 (São Bernardo do Campo (Terminal Ferrazópolis) - São Paulo (Terminal Jabaquara)) على خريطة São Bernardo do Campo
/ar/
ar
true
1840
2
54
São Bernardo do Campo
136
sao-bernardo-do-campo
10
Sao Bernardo do Campo
-23.691634920237913
103
9528
-46.56054799508018
34
11
1706
35224
true
86
1,4,7,10
21
312
19152
2
1015
7132
R$
47572
46
584224,0
12fff969e856
مسار الطريق على الخريطة
Terminal Metropolitano Ferrazópolis
 → 
Terminal Jabaquara
Terminal Metropolitano Ferrazópolis → Terminal Jabaquara
Terminal Jabaquara → Terminal Metrpolitano Ferrazópolis
Select another trip
Close
Trips
Terminal Metropolitano Ferrazópolis  →  Terminal Jabaquara
Terminal Jabaquara  →  Terminal Metrpolitano Ferrazópolis
Operating dates and week days
Weekdays
Whole year
Timetable
04:00, 04:15, 04:30, 04:42, 04:54, 05:04, 05:11, 05:17, 05:23, 05:28, 05:33, 05:38, 05:42, 05:46, 05:50, 05:54, 05:58, 06:02, 06:06, 06:10, 06:14, 06:18, 06:22, 06:26, 06:30, 06:34, 06:38, 06:42, 06:46, 06:50, 06:54, 06:58, 07:02, 07:06, 07:10, 07:14, 07:19, 07:23, 07:28, 07:32, 07:37, 07:41, 07:46, 07:50, 08:00, 08:06, 08:12, 08:18, 08:24, 08:30, 08:36, 08:42, 08:48, 08:54, 08:55, 09:00, 09:06, 09:12, 09:18, 09:24, 09:30, 09:36, 09:42, 09:48, 09:54, 10:00, 10:06, 10:12, 10:18, 10:24, 10:30, 10:36, 10:42, 10:48, 10:54, 11:00, 11:06, 11:12, 11:18, 11:24, 11:30, 11:36, 11:42, 11:48, 11:54, 12:00, 12:06, 12:12, 12:18, 12:24, 12:30, 12:36, 12:42, 12:48, 12:54, 13:00, 13:06, 13:12, 13:18, 13:24, 13:30, 13:36, 13:42, 13:48, 13:54, 14:00, 14:06, 14:12, 14:18, 14:24, 14:30, 14:36, 14:42, 14:48, 14:54, 15:00, 15:06, 15:12, 15:18, 15:24, 15:30, 15:36, 15:42, 15:48, 15:54, 16:00, 16:06, 16:12, 16:18, 16:24, 16:30, 16:34, 16:38, 16:42, 16:46, 16:50, 16:54, 16:58, 17:02, 17:06, 17:10, 17:14, 17:18, 17:22, 17:25, 17:28, 17:31, 17:34, 17:37, 17:40, 17:43, 17:47, 17:51, 17:55, 17:59, 18:03, 18:07, 18:11, 18:16, 18:21, 18:27, 18:33, 18:40, 18:48, 18:57, 19:06, 19:15, 19:25, 19:35, 19:45, 19:55, 20:05, 20:17, 20:29, 20:41, 20:53, 21:07, 21:22, 21:37, 21:52, 22:07, 22:22, 22:37, 22:52, 23:07, 23:25, 23:50, 00:20, 01:00
Operating dates and week days
Sa
Whole year
Timetable
04:00, 04:20, 04:35, 04:50, 04:58, 05:06, 05:14, 05:22, 05:30, 05:38, 05:46, 05:54, 06:02, 06:10, 06:18, 06:26, 06:34, 06:42, 06:50, 06:58, 07:06, 07:14, 07:22, 07:30, 07:38, 07:46, 07:54, 08:02, 08:10, 08:19, 08:27, 08:36, 08:45, 08:54, 09:02, 09:11, 09:20, 09:28, 09:36, 09:44, 09:52, 10:00, 10:08, 10:17, 10:26, 10:35, 10:43, 10:51, 11:00, 11:09, 11:18, 11:26, 11:34, 11:42, 11:50, 11:58, 12:06, 12:15, 12:24, 12:33, 12:41, 12:49, 12:58, 13:07, 13:16, 13:25, 13:33, 13:41, 13:49, 13:57, 14:05, 14:13, 14:22, 14:31, 14:39, 14:47, 14:56, 15:05, 15:14, 15:23, 15:31, 15:39, 15:47, 15:55, 16:03, 16:11, 16:20, 16:28, 16:37, 16:45, 16:54, 17:03, 17:12, 17:21, 17:29, 17:37, 17:45, 17:53, 18:01, 18:09, 18:18, 18:26, 18:35, 18:44, 18:52, 19:01, 19:10, 19:18, 19:26, 19:34, 19:42, 19:50, 19:58, 20:06, 20:14, 20:24, 20:39, 20:54, 21:11, 21:29, 21:48, 22:07, 22:26, 22:46, 23:07, 23:30, 00:20, 01:10
Operating dates and week days
Su
Whole year
Timetable
04:00, 04:20, 04:35, 04:50, 05:05, 05:20, 05:30, 05:40, 05:50, 06:00, 06:11, 06:21, 06:31, 06:42, 06:52, 07:02, 07:13, 07:24, 07:34, 07:44, 07:54, 08:05, 08:15, 08:25, 08:36, 08:46, 08:56, 09:06, 09:19, 09:33, 09:47, 10:01, 10:15, 10:29, 10:43, 10:57, 11:11, 11:25, 11:39, 11:53, 12:07, 12:21, 12:35, 12:49, 13:03, 13:17, 13:31, 13:45, 13:59, 14:13, 14:27, 14:37, 14:47, 14:57, 15:07, 15:17, 15:27, 15:36, 15:45, 15:55, 16:05, 16:14, 16:23, 16:32, 16:41, 16:51, 17:01, 17:11, 17:21, 17:30, 17:40, 17:49, 17:59, 18:09, 18:19, 18:29, 18:39, 18:49, 18:59, 19:09, 19:19, 19:30, 19:41, 19:53, 20:05, 20:17, 20:29, 20:44, 21:01, 21:25, 22:00, 22:35, 23:15, 00:00, 01:00
مدينة:
Sao Bernardo do Campo
نوع وعدد النقل:
حافلات الترولي 288 (São Bernardo do Campo (Terminal Ferrazópolis) - São Paulo (Terminal Jabaquara))
أجرة:
5.75 R$
يمر على الشوارع:
》Sentido São Paulo (Terminal Metropolitano Jabaquara):

Terminal Metropolitano Ferrazópolis - Avenida Brigadeiro Faria Lima - Terminal Metropolitano São Bernardo do Campo - Praça Samuel Sabatini - Viaduto José Fernando de Medina Braga - Avenida Lucas Nogueira Garcéz - Viaduto Kenzo Uemura - Avenida Lucas Nogueira Garcéz - Viaduto Roberto Montanheiro - Avenida Piraporinha - Terminal Metropolitano Piraporinha - Avenida Piraporinha - Avenida Antônio Piranga - Terminal Metropolitano Diadema - Avenida Conceição - Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira - Terminal Metropolitano Jabaquara

》Sentido São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano Ferrazópolis):

Terminal Metropolitano Jabaquara - Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira - Avenida Conceição - Terminal Metropolitano Diadema - Avenida Antônio Piranga - Avenida Piraporinha - Terminal Metropolitano Piraporinha - Avenida Piraporinha - Viaduto Roberto Montanheiro - Avenida Lucas Nogueira Garcéz - Viaduto Kenzo Uemura - Avenida Lucas Nogueira Garcéz - Praça Samuel Sabatini - Terminal Metropolitano São Bernardo do Campo - Avenida Brigadeiro Faria Lima - Terminal Metropolitano Ferrazópolis
وكالة العبور:
EMTU/NextMobilidade
معلومات اضافية:
1. Aos feriados esta linha cumprirá a programação horária de domingo.

2. Para acompanhar alterações no serviço, avisos e informações atualizadas, consulte a página oficial clicando aqui.
إحصاءات الطريق:
The length of the trip line №1: 17.26 كم
مناطق التوقف: 36
The length of the trip line №2: 16.85 كم
مناطق التوقف: 35
آخر تعديل :