طريق الحافلة 287 (Santo André - Diadema) على خريطة Diadema (São Paulo)
/ar/
ar
true
257
15348
1849
193
54
4
Diadema (São Paulo)
100
diadema-br
Diadema (Sao Paulo)
-23.6816587
62
-46.620341199999984
124
39433
13
137
true
115
12713
1,4
1900
36098
5
149
2
2631
7235
R$
1855
32070
45545
186
582748,0
1679
34662
45529d52a97f
مسار الطريق على الخريطة
Terminal Metropolitano Santo André-Oeste - Plataforma F
 → 
Terminal Metropolitano Diadema (Plataforma B)
Terminal Metropolitano Santo André-Oeste - Plataforma F → Terminal Metropolitano Diadema (Plataforma B)
Terminal Metropolitano Diadema (Plataforma B) → Terminal Metropolitano Santo André-Oeste - Plataforma F
Select another trip
Close
Trips
Terminal Metropolitano Santo André-Oeste - Plataforma F  →  Terminal Metropolitano Diadema (Plataforma B)
Terminal Metropolitano Diadema (Plataforma B)  →  Terminal Metropolitano Santo André-Oeste - Plataforma F
Operating dates and week days
Weekdays
Whole year
Timetable
04:00, 04:12, 04:24, 04:35, 04:45, 04:55, 05:03, 05:10, 05:16, 05:22, 05:28, 05:34, 05:40, 05:45, 05:50, 05:55, 06:00, 06:05, 06:10, 06:15, 06:19, 06:23, 06:27, 06:31, 06:35, 06:39, 06:43, 06:47, 06:51, 06:55, 06:59, 07:03, 07:07, 07:11, 07:15, 07:20, 07:25, 07:30, 07:35, 07:40, 07:45, 07:50, 07:55, 08:00, 08:05, 08:11, 08:17, 08:23, 08:29, 08:36, 08:44, 08:52, 09:01, 09:10, 09:19, 09:28, 09:37, 09:46, 09:55, 10:04, 10:13, 10:22, 10:31, 10:40, 10:49, 10:58, 11:07, 11:16, 11:25, 11:34, 11:43, 11:52, 12:01, 12:10, 12:19, 12:28, 12:37, 12:46, 12:55, 13:04, 13:13, 13:22, 13:31, 13:40, 13:49, 13:58, 14:07, 14:16, 14:25, 14:34, 14:43, 14:51, 14:59, 15:07, 15:13, 15:19, 15:25, 15:31, 15:37, 15:43, 15:48, 15:53, 15:58, 16:03, 16:08, 16:13, 16:18, 16:23, 16:28, 16:33, 16:38, 16:43, 16:48, 16:53, 16:58, 17:03, 17:07, 17:12, 17:16, 17:21, 17:25, 17:30, 17:34, 17:39, 17:43, 17:48, 17:52, 17:57, 18:01, 18:06, 18:10, 18:15, 18:19, 18:24, 18:29, 18:35, 18:41, 18:47, 18:54, 19:02, 19:10, 19:20, 19:30, 19:40, 19:50, 20:00, 20:11, 20:23, 20:35, 20:47, 20:59, 21:11, 21:23, 21:35, 21:47, 21:57, 22:07, 22:17, 22:27, 22:37, 22:51, 23:07, 23:23, 23:40, 00:00
Operating dates and week days
Sa
Whole year
Timetable
04:00, 04:20, 04:40, 05:00, 05:12, 05:23, 05:33, 05:42, 05:51, 06:00, 06:08, 06:16, 06:24, 06:32, 06:40, 06:48, 06:56, 07:04, 07:12, 07:20, 07:28, 07:36, 07:44, 07:52, 08:00, 08:08, 08:17, 08:26, 08:34, 08:42, 08:50, 08:58, 09:07, 09:16, 09:26, 09:37, 09:48, 09:58, 10:07, 10:17, 10:28, 10:38, 10:49, 10:59, 11:09, 11:19, 11:29, 11:40, 11:50, 12:00, 12:10, 12:20, 12:31, 12:41, 12:51, 13:01, 13:12, 13:22, 13:32, 13:42, 13:53, 14:03, 14:13, 14:23, 14:34, 14:44, 14:54, 15:04, 15:15, 15:25, 15:35, 15:45, 15:56, 16:06, 16:16, 16:26, 16:37, 16:47, 16:57, 17:07, 17:18, 17:28, 17:38, 17:48, 17:59, 18:09, 18:19, 18:29, 18:40, 18:50, 19:03, 19:16, 19:30, 19:50, 20:15, 20:35, 21:00, 21:20, 21:45, 22:05, 22:30, 22:50, 23:15, 23:35, 00:00
Operating dates and week days
Su
Whole year
Timetable
04:00, 04:20, 04:40, 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:14, 06:28, 06:42, 06:55, 07:07, 07:20, 07:32, 07:45, 07:57, 08:10, 08:22, 08:35, 08:47, 09:00, 09:12, 09:25, 09:37, 09:50, 10:02, 10:15, 10:27, 10:40, 10:52, 11:05, 11:17, 11:30, 11:42, 11:55, 12:07, 12:20, 12:32, 12:45, 12:57, 13:10, 13:22, 13:35, 13:47, 14:00, 14:12, 14:25, 14:37, 14:50, 15:02, 15:15, 15:27, 15:40, 15:52, 16:05, 16:17, 16:30, 16:42, 16:55, 17:07, 17:20, 17:32, 17:45, 17:57, 18:10, 18:22, 18:35, 18:47, 19:00, 19:12, 19:25, 19:37, 19:50, 20:15, 20:40, 21:05, 21:30, 21:55, 22:20, 22:45, 23:10, 23:35, 00:00
مدينة:
Diadema (Sao Paulo)
نوع وعدد النقل:
حافلة 287 (Santo André - Diadema)
أجرة:
5,10 R$
يمر على الشوارع:
》Sentido Diadema (Terminal Metropolitano Diadema):

Terminal Metropolitano Santo André-Oeste - Avenida Quinze de Novembro - Retorno - Rua Delfim de Moura - Praça IV Centenário - Avenida Ramiro Coleone - Avenida Pereira Barreto - Viaduto José Fernando de Medina Braga - Avenida Lucas Nogueira Garcéz - Viaduto Kenzo Uemura - Avenida Lucas Nogueira Garcéz - Viaduto Roberto Montanheiro - Avenida Piraporinha - Terminal Metropolitano Piraporinha - Avenida Piraporinha - Avenida Antônio Piranga - Terminal Metropolitano Diadema

》Sentido Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Oeste):

Terminal Metropolitano Diadema - Avenida Antônio Piranga - Avenida Piraporinha - Terminal Metropolitano Piraporinha - Avenida Piraporinha - Viaduto Roberto Montanheiro - Avenida Lucas Nogueira Garcéz - Viaduto Kenzo Uemura - Avenida Lucas Nogueira Garcéz - Praça Samuel Sabatini - Avenida Pereira Barreto - Avenida Ramiro Coleone - Praça IV Centenário - Avenida Quinze de Novembro - Terminal Metropolitano Santo André-Oeste
وكالة العبور:
EMTU/NextMobilidade
معلومات اضافية:
1. Aos feriados esta linha cumprirá a programação horária de domingo.

2. Para acompanhar alterações no serviço, avisos e informações atualizadas, consulte a página oficial clicando aqui.
إحصاءات الطريق:
The length of the trip line №1: 15.19 كم
مناطق التوقف: 29
The length of the trip line №2: 15.36 كم
مناطق التوقف: 30
آخر تعديل :